Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä
Graphic Room, Kalliotie 8 C 4, 04400 Järvenpää
Y 1832462-8
puh. 04400 994702 sähköposti: susanna@graphicroom.fi
Vastuuhenkilö ja ylläpitäjä: Susanna Muurman-Ovaska, yrittäjä

Rekisteröidyt
Graphic Roomin asiakkaat

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
• asiakassuhteen hoitaminen
• tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen
• sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen
• mainonnan kohdentaminen yrityksemme omassa markkinointiviestinnässä
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Käsittelemme asiakasrekisterissä seuraavia asiakkaan ja muun rekisteröidyn henkilötietoja:
• Perustiedot: yrityksen nimi *, y-tunnus*
• yhteystiedot, kuten: yhteyshenkilöiden nimet *, asema ja vastuualue, osoitetiedot*, puhelinnumero*, sähköposti*
• asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot, kuten: tiedot aiemmista ja voimassa olevista sopimuksista ja tilauksista, sähköiset laskutustiedot ja sähköinen viestintä.

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys asiakas- ja/tai sopimussuhteen syntymiselle. Ilman niitä emme voi toimittaa tuotteitamme ja/tai palveluitamme.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Graphic Room, Kalliotie 8 C 4, 04400 Järvenpää

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta/ rekisteröityneeltä itseltään asiakassuhteen tai sopimussuhteen syntyessä. Tietoja ylläpidetään manuaalisesti. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa mainittuja käyttötarkoituksia varten julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai viranomaisilta tai kolmansilta osapuolista Tietosuojaseloste 24.5.2018 saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön puitteissa. Tietojen päivittäminen ja kerääminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisilla keinoilla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Graphic Roomin ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään ja käsitellään aina luottamuksellisina. Järjestelmään jossa tiedot sijaitsevat, on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja asiakasrekisterin sisältävä järjestelmä on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteriseloste on päivitetty 5.2.2022